کانون مداحان

15آذر
نقش اساسی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در عرصه جهاد تبیین
رئیس کانون مداحان استان خوزستان مطرح کرد؛

نقش اساسی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در عرصه جهاد تبیین

رئیس کانون مداحان استان خوزستان گفت: نقش و جایگاه این نمایشگاه در موضوع جهاد تبیین در گفتمان امامان محله بسیار ضروری و لازم است.