کانون مداحان دستجرد

05دی
مساجد، محور پیاده‌سازی الگوی تمدن نوین اسلامی
در بازدید اعضای کانون مداحان دستجرد از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مطرح شد؛

مساجد، محور پیاده‌سازی الگوی تمدن نوین اسلامی

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز برای اعضای کانون مداحان دستجرد روایت شد.