وزیر کشور

29دی
از تبیین گفتمان مسجد جامعه پرداز برای حلقه‌های میانی تا ضرورت ورود به عرصه عملیاتی با همکاری نهادهای حکومتی
وزیر کشور در بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مطرح کرد؛

از تبیین گفتمان مسجد جامعه پرداز برای حلقه‌های میانی تا ضرورت ورود به عرصه عملیاتی با همکاری نهادهای حکومتی

وزیر کشور گفت: خروجی نمایشگاه مسجد جامعه‌پرداز یک تحول اجتماعی است.