مقدمه ای بر امامت در مقیاس میدانی و سازوکارهای تنفذ آن

16آذر
مقدمه ای بر امامت در مقیاس میانی و سازوکارهای تنفذ آن

مقدمه ای بر امامت در مقیاس میانی و سازوکارهای تنفذ آن

انقلاب اسلامی محصول هزار سال آبروی روحانیت شیعه است. بی تردید اجرایی شدن طرح تحوّل اجتماعی مسجد محور، فصل مهمی از این داستان مفصل است. اساس این طرح چیزی جز طرح واره ی کلی نظام امامت برای اداره ی امور دین و دنیای مردم نیست.