معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی کرمانشاه

19آبان
استمرار بازدید مدیران استانی سازمان تبلیغات از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز
در مسجد مقدس جمکران صورت گرفت؛

استمرار بازدید مدیران استانی سازمان تبلیغات از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

جمعی از مدیران تبلیغات اسلامی کرمانشاه از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در قم بازدید کردند.