مجمع نویسندگان حوزوی

30آذر
اولین اردوی محتوایی مجمع نویسندگان حوزوی
در قالب بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز برگزار شد؛

اولین اردوی محتوایی مجمع نویسندگان حوزوی

اعضای کانون فرهنگی تبلیغی مداد الفضلاء، به منظور بازدید از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز و برگزاری سیزدهمین محفل یادداشت خوانی طلاب خواهر و برادر، در محل این نمایشگاه حضور پیدا کردند.