فرماندهان پایگاه‌ها بسیج شهرستان کهک

28آذر
حرکت نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر فرمایشات رهبریست
در بازدید فرماندهان بسیجی و هیأتی‌های شهرستان کهک از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مطرح شد؛

حرکت نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر فرمایشات رهبریست

فرماندهان پایگاه‌ها بسیج شهرستان کهک استان قم به همراه جمعی از مدیران هیئآت مذهبی این شهرستان از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.