علی اصغر مالکی‌نژاد

03دی
یکی از علت های فتنه اخیر دور بودن از فضای مساجد است
علی اصغر مالکی‌نژاد در بازدید از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز مطرح کرد؛

یکی از علت های فتنه اخیر دور بودن از فضای مساجد است

علی اصغر مالکی نژاد: متاسفانه درحال حاضر شاهد دورکردن مراسمات مذهبی از فضای مساجد هستیم که این موضوع یک تهدید به حساب می‌آید.