علیرضا خاکسار

16آبان
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز پاسخ‌گوی پاسخ‌گوی دغدغه‌های مسجدی است
مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری نجف آباد:

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز پاسخ‌گوی پاسخ‌گوی دغدغه‌های مسجدی است

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری نجف آباد اصفهان گفت: نمایشگاه مسجد جامعه پرداز باید در مناطق مختلف مناسب با رفتارهای اجتماعی به صورت بومی‌تر بازطراحی شود.