طلاب رسانه ای

03دی
از لزوم بازتاب رسانه ای نمایشگاه مسجد جامعه پرداز تا زمینه سازی برای جلوگیری از انزوای مساجد
بانوان طلبه فعال در زمینه رسانه مطرح کردند؛

از لزوم بازتاب رسانه ای نمایشگاه مسجد جامعه پرداز تا زمینه سازی برای جلوگیری از انزوای مساجد

جمعی از بانوان طلاب رسانه‎ای از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.