سازمان رسانه‌ای سپهر

01بهمن
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یکی از بهترین اقدامات در حوزه مسجد است
معاون راهبردی سازمان رسانه‌ای سپهر بنیاد هدایت؛

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یکی از بهترین اقدامات در حوزه مسجد است

معاون راهبردی سازمان رسانه‌ای سپهر بنیاد هدایت که به عنوان یک مجموعه پژوهشی در حوزه مسجد فعالیت دارد، گفت: این مجموعه توانسته پاسخ‌های جدید و بروزی برای مسائل و مشکلات روز داشته باشد.