سازمان داوری

30آذر
از الگویی مناسب برای تحقق جامعه ولایی تا تاثیرگذاری برای تغییر نگرش‌ها
نظرات اعضای سازمان داوری هدایت پیرامون نمایشگاه مسجد جامعه پرداز؛

از الگویی مناسب برای تحقق جامعه ولایی تا تاثیرگذاری برای تغییر نگرش‌ها

اعضای سازمان داوری هدایت از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.