راهیار استان آذربایجان شرقی

30آبان
سیر تاریخی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز نقطه قوت آن است/ نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد
راهیار استان آذربایجان شرقی:

سیر تاریخی نمایشگاه مسجد جامعه پرداز نقطه قوت آن است/ نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد

راهیار استان آذربایجان شرقی گفت: سیر تاریخی که نمایشگاه از بدو زندگی انسان آغاز و با تمدن‌سازی به عصر حاضر رسیده است نقطه قوت این نمایشگاه است.