راهیاری

18آذر
آشنایی با راهیاری در بنیاد هدایت

آشنایی با راهیاری در بنیاد هدایت

یکی از خدمات مهم و نوپدیدی که بخشهای عملیاتی بنیاد هدایت به امامان روستا، شهر و پایگاه های فرهنگی اجتماعی ارائه می دهد، خدمت «راهیاری» است.