دستنامه نظام مسائل امام میانی در محله

16آذر
دستنامه نظام مسائل امام میانی در محله

دستنامه نظام مسائل امام میانی در محله

دستنامه نظام مسائل امام میانی در محله، سند چشم اندازی است که به کنشگری هرچه بهتر و بیشتر امامان محله کمک می کند.