حکمرانی مردمی

27مرداد
بازدید معاون تهذیب و جمعی از مدیران مدارس قم از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

بازدید معاون تهذیب و جمعی از مدیران مدارس قم از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

معاون تهذیب مرکز مدیریت حوزه به همراه جمعی از مدیران مدارس علمیه استان قم، از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.