ثمین

16آذر
ثمین؛ خلاصه آراء هیات امنا در مورد مسائل مختلف مسجد

ثمین؛ خلاصه آراء هیات امنا در مورد مسائل مختلف مسجد

جمله امام که «مساجد سنگر است، جمله تامی است لکن استفاده ناقصی از آن شد. حضرت امام این را ناظر به بعد حماسی مسجد نفرمودند بلکه به نظر من معنایش این است که هر کس می خواهد از هر نوع آسیب خانوادگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در امان باشد باید در مسجد باشد و این جمله هم از معصومین است لکن به شکل های دیگر