بسیج مساجد و محلات

05مرداد
مطالب نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر تربیتی و آموزشی است
بابا احمدی:

مطالب نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر تربیتی و آموزشی است

رئیس سازمان بسیج مساجد و محلات گفت: محتوای ارائه شده در این نمایشگاه، مطالبی منسجم و دقیق در مسیر تربیتی و آموزشی است.