بانوان هیئتی

14دی
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر تمدن سازی
در بازدید جمعی از بانوان هیئتی مطرح شد؛

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در مسیر تمدن سازی

جمعی از بانوان هیئتی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بازدید کردند.