بانوان مسئول حلقه‌های صالحین

29آذر
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز؛ مسیری برای افرادی که دغدغه حل مساله دارند
آشنایی بانوان مسئول حلقه‌های صالحین قمی با مدل حکمرانی مردمی؛

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز؛ مسیری برای افرادی که دغدغه حل مساله دارند

بانوان مسئول حلقه‌های صالحین استان قم با حضور در نمایشگاه مسجد جامعه پرداز با مدل حکمرانی مردمی آشنا شدند.