آیت الله رشاد

05مرداد
نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یکپارچه شور، انگیزه، اخلاص و ابتکار بود
آیت الله رشاد:

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز یکپارچه شور، انگیزه، اخلاص و ابتکار بود

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: از بخش نمایشگاه مسجد جامعه پرداز بیش از سایر بخش‌های نمایشگاه بین المللی قرآن لذت بردم و بیشتر امیدوار شدم چراکه بخشی یکپارچه شور، انگیزه، اخلاص و ابتکار بود.