کلیپ| روایتی کوتاه از مراحل ساخت سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

کلیپ| روایتی کوتاه از مراحل ساخت سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

18:43 05 مرداد 1401
تیزر سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

تیزر سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

18:40 05 مرداد 1401
کلیپ| بازدید مدیران تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

کلیپ| بازدید مدیران تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

12:35 05 آذر 1401
تیزر سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

تیزر سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

13:54 06 دی 1401