فیلم| بازدید مدیران تبلیغات اسلامی استان تهران از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

فیلم| بازدید مدیران تبلیغات اسلامی استان تهران از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

16:35 27 آذر 1401
فیلم| نظرات برخی اعضای سازمان داوری هدایت پیرامون نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

فیلم| نظرات برخی اعضای سازمان داوری هدایت پیرامون نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

13:02 01 دی 1401
فیلم| بازدید استاد پناهیان از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

فیلم| بازدید استاد پناهیان از سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

13:50 20 آبان 1401
فیلم| برشی کوتاه از تلاش های گروه محتوایی سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

فیلم| برشی کوتاه از تلاش های گروه محتوایی سومین نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

18:39 05 مرداد 1401